56 வர்த்தகர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக!

நியமிக்கப்பட்ட விலையை விட அதிக விலையில் தேங்காயை விற்பனை செய்த 56 வர்த்தகர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபை அறிவித்துள்ளது.