புதிய உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் 12 பேருக்கு நியமனம்

புதிய உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் 12 பேருக்கான நியமனக் கடிதங்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய
ராஜபக்ஷ அவர்களினால் இன்று (14) முற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் வழங்கி
வைக்கப்பட்டது.

1. திரு.டப்ளியு.ஏ.பெரேரா – மாவட்ட நீதிபதி
2. திருமதி சீ.மீகொட – மாவட்ட நீதிபதி
3. செல்வி ஏ.ஐ.கே.ரணவீர – மாவட்ட நீதிபதி
4. செல்வி.கே.எஸ்.எல்.ஜயரத்ன – தலைமை நீதிவான் நீதிமன்ற நீதிபதி
5. திரு.ஆர்.எஸ்.ஏ.திசாநாயக்க – நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி
6. திரு.டப்ளியு.எம்.எம்.தல்கொடபிடிய – மாவட்ட நீதிபதி
7. செல்வி டி.டப்ளியு.டப்ளியு.எம்.ஆர்.சி.பி.குமாரி தேல – மாவட்ட நீதிபதி
8. திரு.எச்.எஸ்.பொன்னம்பெரும – மாவட்ட நீதிபதி
9. செல்வி எஸ்.ஐ.காலிங்கவன்ச – மேலதிக மாவட்ட நீதிபதி
10. திரு.டி.ஏ.ஆர்.பத்திரன – நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி
11. திருமதி.என்.டி.விக்ரமசேகர – அரச சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி
12. திருமதி.ஏ.ஜி.யு.எஸ்.என்.கே.செனவிரத்ன – அரச சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி