வெலிமடையில் பனி மழை

வெலிமடை பகுதியில் பனி மழை பெற்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த பகுதியில் சுமார் 5 நிமிடங்கள் விடாமல் பனி மழை பெய்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.