மேலும் 100,000 பைஸர் தடுப்பூசிகள் இலங்கைக்கு!

மேலும் 100,000 பைஸர் தடுப்பூசிகள் நாட்டை வந்தடைந்துள்ளன.