நாட்டின் கடற்பரப்பிற்குள் கொண்டு வரப்படும் கப்பல்

சட்டமா அதிபரின் அறிவறுத்தவைல மீறி புதிய டயமன்ட் கப்பல் நாட்டின் கடற்பரப்பிற்குள் கொண்டு வரப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.