இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 182 ரூபா 43 சதம் விற்பனை பெறுமதி 186 ரூபா 75 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 235 ரூபா 24 சதம். விற்பனை பெறுமதி 242 ரூபா 99 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 212 ரூபா 87 சதம் விற்பனை பெறுமதி 220 ரூபா 37 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 197 ரூபா 53 சதம். விற்பனை பெறுமதி 205 ரூபா 17 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 136 ரூபா 31 சதம் விற்பனை பெறுமதி 141 ரூபா 76 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 129 ரூபா 60 சதம். விற்பனை பெறுமதி 135 ரூபா 76 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 132 ரூபா 88 சதம். விற்பனை பெறுமதி 138 ரூபா 16 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 71 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 78 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 51 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 489 ரூபா 40 சதம், ஜோர்தான் தினார் 260 ரூபா 32 சதம், குவைட் தினார் 602 ரூபா 71 சதம், கட்டார் ரியால் 50 ரூபா 68 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 49 ரூபா 20 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 45 ரூபா 09 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது